Home

Course Introduce More...
 • 심통(心通) 커뮤니케이션

  다양한 인종, 다양한 세대가 함께 어우러져 살아가는 대한민국에서 언제나 핫한 이슈는 ‘소통’이다. 타 과정들과 차별화가 가능하도록 커뮤니케이션과 심리학이라는 융합을 통해 업무적 소통을 기업 내/외부뿐 아니라 스스로의 커뮤니케이션 능력의 사기를 높일 수 있는 정서적∙ 창의적 소통에 대한 학습을 한다.

 • 핵심만 콕! 바로 쓰는 총무 실무

  직업능력개발훈련기준(NCS) 총무의 능력단위를 체화할 수 있는 핵심강의로서, NCS 학습모듈을 기반으로 한 학습내용 및 NCS 집필진의 직무 활용팁 강의를 통해 총무 능력자로 거듭날 수 있습니다.

 • 핵심만 콕! 바로 쓰는 사무행정 실무

  직업능력개발훈련기준(NCS) 사무행정의 능력단위를 체화할 수 있는 핵심강의로서, NCS 학습모듈을 기반으로 한 학습내용 및 NCS 집필진의 직무 활용팁 강의를 통해 사무행정 능력자로 거듭날 수 있습니다.

 • 생각정리스피치

  "생각정리가 잘되면 스피치는 덤이다!" 생각정리스피치로 당신의 생각을 명쾌하고 탄탄하게 표현하세요!

 • [오단기 파워포인트2013] 핵심스킬 완전정복

  파워포인트2013은 업무에 유용한 많은 기능을 제공합니다. 하지만 그 많은 기능을 제대로 알기도 어렵고 업무에서 사용하기도 쉽지 않습니다. 본 과정은 업무에서 자주 사용하는 핵심 꿀팁에서 슬라이드 디자인과 PT 연출까지 단기간에 습득할 수 있도록 구성하였습니다. 빠르게 배우고 바로 적용하여 업무 효율을 높이고 파워포인트 고수로 거듭날 수 있습니다.

 • [오단기 워드2013] 핵심스킬 완전정복

  워드 2013은 업무에 유용한 많은 기능을 제공합니다. 하지만 그 많은 기능을 제대로 알기도 어렵고 업무에서 사용하기도 쉽지 않습니다. 본 과정은 업무에서 자주 사용하는 핵심 꿀팁과 실전 문서의 작성 수준을 높이는 스킬을 단기간에 습득할 수 있도록 구성하였습니다. 빠르게 배우고 바로 적용하여 업무 효율을 높이고 워드의 고수로 거듭날 수 있습니다.

 • [오단기 엑셀2013] 핵심스킬 완전정복

  엑셀 2013은 업무에 유용한 많은 기능을 제공합니다. 하지만 그 많은 기능을 제대로 알기도 어렵고 업무에서 사용하기도 쉽지 않습니다. 본 과정은 업무에서 자주 사용하는 핵심 꿀팁에서 데이터 정리, 데이터 시각화, 데이터 분석 등을 단기간에 습득할 수 있도록 구성하였습니다. 빠르게 배우고 바로 적용하여 업무 효율을 높이고 엑셀의 고수로 거듭날 수 있습니다

 • 대통령 연설문 쓰는 남자, 강원국의 글쓰기

  "글쓰기 역량을 개발하고자 하는 수요가 많아지고 있다. 개인의 안정, 업무 능력 향상, SNS, 책 쓰기 등 그 목적도 다양해지고 있다. 그러나 여전히 많은 사람들이 글쓰기에 대한 막연한 두려움과 어려움을 가지고 있는 것이 사실이다. ‘강원국의 글쓰기’ 교육 과정을 통해 글쓰기를 위한 기본 토대를 닦을 수 있다. 글쓰기에 필요한 문법, 문장력, 어휘력과 관련된 내용은 물론 글쓰기를 위한 습관, 마음가짐, 태도와 같은 기반까지 학습할 수 있다. 이를 통해 글쓰기에 대한 두려움을 극복하고 조금씩 글의 내용을 길어올릴 수 있는 변화를 가져올 수 있다."

 • The 바른 베트남어 Step2

  * 주요 학습 내용 1차시 : 과정소개 2차시 : Bài 1 - Tôi nói được một chút tiếng Việt 베트남어를 조금 할 수 있어요.(1) 3차시 : Bài 1 - Tôi nói được một chút tiếng Việt 베트남어를 조금 할 수 있어요.(2) 4차시 : Bài 2 - Dạo này, công việc của anh thế nào? Có tốt không? 요즘, 일은 어때요? 잘 돼가요?(1) 5차시 : Bài 2 - Dạo này, công việc của anh thế nào? Có tốt không? 요즘, 일은 어때요? 잘 돼가요?(2) 6차시 : Bài 3 - Dạo này mình có thói quen dậy sớm rồi đi tập thể dục. 요즘, 일찍 일어나서 운동하는 습관이 생겼어요.(1) 7차시 : Bài 3 - Dạo này mình có thói quen dậy sớm rồi đi tập thể dục. 요즘, 일찍 일어나서 운동하는 습관이 생겼어요.(2) 8차시 : Bài 4 - Nghe nói bác có nhà cho thuê , phải không ạ? 집을 임대한다고 들었는데 맞습니까?(1) 9차시 : Bài 4 - Nghe nói bác có nhà cho thuê , phải không ạ? 집을 임대한다고 들었는데 맞습니까?(2) 10차시 : Bài 5 - Trông anh có vẻ mệt. Anh bị đau ở đâu? 피곤해 보이네요. 어디가 아프신가요?(1) 11차시 : Bài 5 - Trông anh có vẻ mệt. Anh bị đau ở đâu? 피곤해 보이네요. 어디가 아프신가요?(2) 12차시 : Bài 6 - Anh John nói là chủ nhật tuần này sẽ đến nhà chúng ta chơi và ăn cơm 존이 이번 주 일요일에 우리 집에 놀러 와서 밥을 같이 먹겠다고 말했어요.(1) 13차시 : Bài 6 - Anh John nói là chủ nhật tuần này sẽ đến nhà chúng ta chơi và ăn cơm 존이 이번 주 일요일에 우리 집에 놀러 와서 밥을 같이 먹겠다고 말했어요.(2) 14차시 : 복습하기 (1) 15차시 : Bài 7 - Tôi muốn đổi một ít tiền từ đô la sang tiền Việt 달라를 베트남 돈으로 조금 환전하고 싶습니다.(1) 16차시 : Bài 7 - Tôi muốn đổi một ít tiền từ đô la sang tiền Việt 달라를 베트남 돈으로 조금 환전하고 싶습니다.(2) 17차시 : Bài 8 - Anh có biết bảo thàng thành phố nằm ở đâu không? 시내 박물관이 어디 있는지 아세요?(1) 18차시 : Bài 8 - Anh có biết bảo thàng thành phố nằm ở đâu không? 시내 박물관이 어디 있는지 아세요?(2) 19차시 : Bài 9 - Chị muốn đặt loại phòng nào, phòng đơn hay phòng đôi? 1인실 아니면 2인실, 어떤 종류의 방을 예약하고 싶으세요? (1) 20차시 : Bài 9 - Chị muốn đặt loại phòng nào, phòng đơn hay phòng đôi? 1인실 아니면 2인실, 어떤 종류의 방을 예약하고 싶으세요? (2) 21차시 : Bài 10 - Nếu muốn nói giỏi tiếng Việt hơn nữa thì mình phải làm thế nào? 베트남어를 잘 하려면 어떻게 해야 하나요?(1) 22차시 : Bài 10 - Nếu muốn nói giỏi tiếng Việt hơn nữa thì mình phải làm thế nào? 베트남어를 잘 하려면 어떻게 해야 하나요?(2) 23차시 : Bài 11 - Có áo dài truyền thống và áo dài cách tân. Em muốn chọn loại nào? 전통 아오자이와 개량 아오자이가 있어요. 어떤 것을 선택할래요? (1) 24차시 : Bài 11 - Có áo dài truyền thống và áo dài cách tân. Em muốn chọn loại nào? 전통 아오자이와 개량 아오자이가 있어요. 어떤 것을 선택할래요? (2) 25차시 : Bài 12 - Tết là một trong những ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam 설날은 베트남의 가장 큰 명절 가운데 하나예요(1) 26차시 : Bài 12 - Tết là một trong những ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam 설날은 베트남의 가장 큰 명절 가운데 하나예요(2) 27차시 : Bài 13: Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở Việt Nam 저는 베트남 생활에 아직 익숙해지지 않았어요.(1) 28차시 : Bài 13: Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở Việt Nam 저는 베트남 생활에 아직 익숙해지지 않았어요.(2) 29차시 : 복습하기 (2)

 • 버전업! The 바른 베트남어 Step1

  * 주요 학습 내용 1차시 : 과정 소개 및 베트남어 입문 2차시 : 베트남어의 알파벳과 발음 3차시 : 1과. 만나서 반갑습니다. 4차시 : 2과. 실례지만, 당신은 어는 나라 사람이에요? 5차시 : 3과. 당신 직업이 뭐예요? 6차시 : 4과. 베트남어 어려워요? 7차시 : 5과. 올해 몇 살이에요?(1) 8차시 : 5과. 올해 몇 살이에요?(2) 9차시 : 6과. 이것은 무엇입니까? 10차시 : 7과. 우리 가족은 5명입니다. 11차시 : 8과. 복습 1 12차시 : 9과. 지금 몇 시예요? 13차시 : 10과. 오늘 몇 일이에요?(1) 14차시 : 10과. 오늘 몇 일이에요?(2) 15차시 : 11과. 주말에 뭐 하셨어요?(1) 16차시 : 11과. 주말에 뭐 하셨어요?(2) 17차시 : 12과. 이 옷 입어봐도 되나요? 18차시 : 13과. 베트남에 가본 적 있으세요?(1) 19차시 : 13과. 베트남에 가본 적 있으세요?(2) 20차시 : 14과. 베트남 북부에도 4계절이 있습니다. 21차시 : 15과. 소고기 쌀국수 한 그릇 주세요. 22차시 : 16과. 복습 2

Notice More...
FAQ More...